M S L
Tracheostomy Tube Holder
Tracheostomy Tube Holder

NECKFIX® K

45 cm
REF: 32620

NECKFIX® Blue K

45 cm
REF: 32610

NECKFIX® Blue PED K

34 cm
REF: 32612

NECKFIX® Duo K

40 - 53 cm
REF: 32630

NECKFIX® ENDO

85 cm
REF: 32615

NECKFIX® Duo K beige

40 - 53 cm
REF: 32631