M S L
Tracheostomy Tube Holder
Tracheostomy Tube Holder

OPTIFLAUSCH®

OPTIFLAUSCH® K

24 - 45 cm
REF: 32550

OPTIFLAUSCH® H

24 - 47 cm
REF: 32551

OPTIFLAUSCH® Slim K

24 - 42 cm
REF: 32552

OPTIFLAUSCH® K PED

16 - 25 cm
REF: 32555

OPTIFLAUSCH® Slim K PED

16 - 30 cm
REF: 32557

OPTIFLAUSCH® K Junior PED

16 - 25 cm
REF: 32556

OPTIFLAUSCH® Slim K Junior PED

16 - 30 cm
REF: 32558