M S L
Tracheostomy tube
Tracheostomy tube

DURAPUR®

DURAPUR®

Size 7 - 12
REF: 23000

DURAPUR® XL

Size 8 - 10
REF: 23200

DURAPUR® 1 IC

Size 7 - 12
REF: 23001

DURAPUR® XL 1 IC

Size 8 - 10
REF: 23201

DURAPUR® UNI 1 ICU

Size 7 - 12
REF: 23011

DURAPUR® UNI XL 1 ICU

Size 8 - 10
REF: 23211

DURAPUR® KOMBI 1 ICK

Size 7 - 12
REF: 23081

DURAPUR® KOMBI XL 1 ICK

Size 8 - 10
REF: 23281

DURAPUR® LINGO-PHON 1 ICF

Size 7 - 12
REF: 23032

DURAPUR® LINGO-PHON XL 1 ICF

Size 8 - 10
REF: 23232

DURAPUR® IC

Size 7 - 12
REF: 23801

DURAPUR® IC XL

Size 8 - 10
REF: 23701

DURAPUR® ICU

Size 7 - 12
REF: 23811

DURAPUR® ICK

Size 7 - 12
REF: 23881

DURAPUR® ICF

Size 7 - 12
REF: 23807

DURAPUR® ICFU

Size 7 - 12
REF: 23816

DURAPUR® PHON ICF

Size 7 - 12
REF: 23808

DURAPUR® PHON ICF-O2

Size 7 - 12
REF: 23809

DURAPUR® ICFK

Size 7 - 12
REF: 23885