M S L
Tracheostomy tube
Tracheostomy tube

DURATWIX®

DURATWIX® UNI

Size 7 - 10
REF: 19201

DURATWIX® UNI short

Size 7 - 10
REF: 19202

DURATWIX® UNI-VARIO 1 ICU + 1 ICV

Size 6 - 10
REF: 19211

DURATWIX® UNI-VARIO short 1 ICU + 1 ICV

Size 7 - 10
REF: 19212

DURATWIX® UNI-VARIO LINGO 1 ICV + 1 ICFU

Size 6 - 10
REF: 19261

DURATWIX® UNI-VARIO LINGO short 1 ICV + 1 ICF

Size 7 - 10
REF: 19262

DURATWIX® UNI LINGO

Size 8 - 10
REF: 19271

DURATWIX® UNI LINGO short

Size 7 - 9
REF: 19272

DURATWIX® UNI CUFF

Size 7 - 10
REF: 19601

DURATWIX® UNI CUFF short

Size 7 - 10
REF: 19602

DURATWIX® UNI-VARIO CUFF 1 ICU + 1 ICV

Size 6 - 10
REF: 19611

DURATWIX® UNI-VARIO CUFF short 1 ICU + 1 ICV

Size 7 - 10
REF: 19612

DURATWIX® UNI-VARIO LINGO-CUFF 1 ICV + 1 ICFU

Size 6 - 10
REF: 19661

DURATWIX® UNI-VARIO LINGO-CUFF short 1 ICV + 1 ICFU

Size 7 - 10
REF: 19662

DURATWIX® UNI LINGO-CUFF 1ICU + 1ICFU

Size 6 - 10
REF: 19621

DURATWIX® IC

Size 7 - 10
REF: 19801

DURATWIX® IC short

Size 7 - 10
REF: 19802

DURATWIX® ICU

Size 6 - 10
REF: 19811

DURATWIX® ICU short

Size 6 - 10
REF: 19812

DURATWIX® ICU contrast

Size 6 - 10
REF: 19803

DURATWIX® ICV

Size 6 - 10
REF: 19821

DURATWIX® ICV short

Size 6 - 10
REF: 19822

DURATWIX® ICK

Size 7 - 10
REF: 19831

DURATWIX® ICK short

Size 7 - 10
REF: 19832

DURATWIX® ICF

Size 7 - 10
REF: 19851

DURATWIX® ICF short

Size 7 - 10
REF: 19852

DURATWIX® ICFU

Size 6 - 10
REF: 19861

DURATWIX® ICFU short

Size 6 - 10
REF: 19862

DURATWIX® ICFV

Size 6 - 10
REF: 19871

DURATWIX® ICFV short

Size 6 - 10
REF: 19872

DURATWIX® ICFK

Size 7 - 10
REF: 19881

DURATWIX® ICFK short

Size 7 - 10
REF: 19882

DURATWIX® PHON ICF

Size 7 - 10
REF: 19841

DURATWIX® PHON ICF short

Size 7 - 10
REF: 19842

DURATWIX® SOLO-ADAPTER KOMBI

22 mm
REF: 19808

DURATWIX® PLUG

Decannulation plug
REF: 19805

DURATWIX® JUNIOR NEO

Size 2,5 - 4
REF: 17432

DURATWIX® JUNIOR PED

Size 2,5 - 6
REF: 17436

DURATWIX® JUNIOR NCF

Size 2,5 - 4
REF: 17434

DURATWIX® JUNIOR PDC

Size 2,5 - 6
REF: 17438