M S L
Tracheostomy tube
Tracheostomy tube

LARYNGOTEC®

LARYNGOTEC®

Size 9 - 12
REF: 14120

LARYNGOTEC® KOMBI

Size 7 - 13
REF: 14920

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP

Size 7 -13
REF: 14830

LARYNGOTEC® Stoma Button FIX

Size 8; 9
REF: 15900

LARYNGOTEC® Stoma Button FIX short

Size 9
REF: 15910

LARYNGOTEC® Stoma Button

Size 9; 10
REF: 15905

LARYNGOTEC® Stoma Button short

Size 11
REF: 15915

LARYNGOTEC® KOMBI Stoma Button FIX

Size 8 - 12
REF: 15950

LARYNGOTEC® KOMBI Stoma Button FIX short

Size 8 - 12
REF: 15960

LARYNGOTEC® KOMBI Stoma Button

Size 10
REF: 15955

LARYNGOTEC® LINGO

Size 9 - 12
REF: 14220

LARYNGOTEC® KOMBI LINGO

Size 7 - 12
REF: 14720

LARYNGOTEC® KOMBI CUT

Size 7 - 13
REF: 14725

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO

Size 7 - 13
REF: 14820

LARYNGOTEC® PRO KOMBI LINGO

8-10,12
REF: 14722

LARYNGOTEC® PRO KOMBI

8-10, 12
REF: 14922