M S L
Tracheostomy tube
Tracheostomy tube

SPIRAFLEX®

SPIRAFLEX® UNI

Size 6 - 11
REF: 17504

SPIRAFLEX® UNI CUFF

Size 6 - 11
REF: 17503

SPIRAFLEX® MRT UNI

Size 6 - 11
REF: 17521

SPIRAFLEX® MRT UNI CUFF

Size 6 - 11
REF: 17520

SPIRAFLEX® UNI CUFF XL

Size 7 - 11
REF: 17519

SPIRAFLEX® ICX XL

Size 7-11
REF: 17549

SPIRAFLEX® SHORT UNI 2 ICX

Size 6-11
REF: 17506

SPIRAFLEX® SHORT UNI CUFF 2 ICX

Size 6-11
REF: 17507

SPIRAFLEX® SHORT UNI LINGO-PHON 2 ICFX + SV

Size 6-11
REF: 17508

SPIRAFLEX® SHORT UNI LINGO-PHON CUFF 1ICX+1ICFX+SV

Size 6-11
REF: 17509

SPIRAFLEX® SHORT ICX

Size 6-11
REF: 17516

SPIRAFLEX® SHORT ICFX

Size 6-11
REF: 17517

SPIRAFLEX®

SPIRAFLEX® ICX

Size 6-11
REF: 17543