M S L

Algemene voorwaarden (AV)

van Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH

§1
Toepassingsgebied en algemene informatie
1.1

Voor alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, hierna te noemen verkoper, gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden, ook wanneer de koper, hierna te noemen consument of ondernemer, zich op andere voorwaarden beroept. Afwijkende of aanvullende voorwaarden worden uitdrukkelijk niet door de verkoper erkend. Tegenbevestigingen van de koper met betrekking tot zijn bedrijfs- of inkoopvoorwaarden worden bij deze afgewezen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien de verkoper de levering zonder voorbehoud uitvoert, ondanks het feit dat hij op de hoogte is van afwijkende voorwaarden van de koper.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakenrelaties, ook indien deze niet uitdrukkelijk opnieuw worden overeengekomen. Uiterlijk bij ontvangst van de goederen of diensten worden deze algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard.

1.3

Specifieke afspraken die in individuele gevallen tussen verkoper en koper worden gemaakt (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben in alle gevallen voorrang op deze algemene voorwaarden voor zover hiervan wordt afgeweken. Voor dergelijke overeenkomsten is altijd een schriftelijke- of tekstvorm vereist.

1.4

Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de koper met betrekking tot de overeenkomst (bv. vaststelling van termijnen, kennisgeving van gebreken, herroeping of vermindering) dienen eveneens in schriftelijke- of tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax) te worden ingediend.

§2
Aanbod, totstandkoming van de overeenkomst en levering
2.1

Aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en niet-bindend en onder voorbehoud van wederverkoop, voor zover zij niet uitdrukkelijk als bindend worden gekenmerkt. De bestelling geldt als een bindend contractueel aanbod aan de verkoper. Tenzij anders vermeld in de bestelling van de koper, heeft de verkoper het recht om deze contractuele aanbieding binnen twee (2) weken na ontvangst door de verkoper te aanvaarden.

2.2

De levering vindt plaats af magazijn Köln, waar ook de plaats van uitvoering van de levering en een eventuele daaropvolgende uitvoering plaatsvindt. Op verzoek en kosten van de koper worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (postorderaankoop). Voor zover niet anders is overeengekomen, heeft de verkoper het recht om zelf de aard van de verzending (met name de vervoerder, de verzendingsroute, de verpakking) te bepalen.

§3
Prijzen

Voor zover in afzonderlijke overeenkomsten niet anders is overeengekomen, zijn alle prijzen en voorwaarden gebaseerd op de op het moment van levering geldende prijs- en conditielijst van de verkoper. Prijsopgaven worden af magazijn van de verkoper (af fabriek) in Euro's vermeld, vermeerderd met de toepasselijke wettelijke omzetbelasting en de verpakkings- en verzendkosten.

§4
Betalingsvoorwaarden
4.1

Facturen van de verkoper zijn uiterlijk 20 dagen na factuurdatum zonder aftrek verschuldigd en betaalbaar.

4.2

Een betaling wordt pas geacht te zijn uitgevoerd wanneer de verkoper over het bedrag kan beschikken.

4.3

De koper is niet gerechtigd om betalingen wegens tegenvorderingen in te houden of met tegenvorderingen te verrekenen, tenzij deze door de verkoper zijn erkend, onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Tegenrechten van de koper uit dezelfde overeenkomst wegens gebreken, niet-nakoming en/of niet-afgewerkte of onvolledige nakoming blijven hierdoor onverlet.

4.4

Voor zover wettelijk toegestaan, is Köln de plaats van vervulling van betaling en levering. Dit geldt ook dan, wanneer de verkoper de transportkosten op zich heeft genomen of voor rekening van de koper heeft betaald of indien deelleveringen worden uitgevoerd.

§5
Eigendomsvoorbehoud
5.1

De verkoper behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor tot de ontvangst van alle betalingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de koper.

5.2

De goederen onder eigendomsvoorbehoud mogen noch door de koper aan derden in pand worden gegeven, noch als zekerheid worden gesteld, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper, voordat volledige betaling van de gewaarborgde vorderingen heeft plaatsgevonden. In geval van inbeslagneming of andere ingrepen door derden, dient de koper de verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat de verkoper een rechtsvordering kan instellen overeenkomstig § 771 ZPO (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Indien de rechtsvordering wordt erkend en de derde niet in staat is om de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten van de rechtsvordering overeenkomstig § 771 ZPO aan de verkoper te vergoeden, is de koper aansprakelijk voor de voor verkoper ontstane kosten.

5.3

Indien de koper ondernemer is, is hij gerechtigd de geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij draagt hierbij echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het definitieve factuurbedrag (inclusief de wettelijke btw) van de vorderingen van de verkoper uit de doorverkoop tegen zijn afnemers of derden aan de verkoper over, ongeacht of het gekochte goed zonder of na verwerking is doorverkocht. De koper blijft bevoegd deze vordering ook na de overdracht te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. De verkoper is echter verplicht, de vordering niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, niet in gebreke is met de betaling, en er geen aanvraag tot inleiding van een insolventieprocedure tegen zijn vermogen is ingediend. Indien dit echter het geval is, kan de verkoper eisen dat de koper de verkoper op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars, alle informatie verstrekt die nodig is voor de inning, de relevante documenten overhandigt en de overdracht aan de schuldenaars (derden) bekendmaakt.

5.4

De koper is niet gerechtigd, op andere wijze over de voorbehouden goederen te beschikken.

§6
Herroepingsrecht; omruil/terugname buiten de garantie om
6.1

Door een plichtsverzuim van de verkoper, dat niet uit een gebrek bestaat, heeft de koper alleen het recht om zich uit het contract terug te trekken, wanneer de verkoper verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim.

6.2

Voor het overige zijn alle producten die door de verkoper buiten het garantierecht om worden geleverd (§ 10), uitgesloten van omruiling en terugname. Bij wijze van uitzondering is terugzending van de goederen toegestaan, indien een schriftelijke toestemmingsverklaring van de verkoper beschikbaar is en de terugzending aan de verkoper binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen franco in de originele verpakking, onbeschadigd en in een hygiënisch perfecte staat plaatsvindt. Een terugname van de goederen is alleen mogelijk tegen een verwerkingsvergoeding die overeenkomt met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien uit een onderzoek van de terugzending van de goederen blijkt dat volledig aan deze voorwaarden voor terugname is voldaan, zal de verkoper een creditnota voor het factuurbedrag van de terugzending van de goederen, verminderd met de verwerkingskosten, opstellen.

6.3

Op maat gemaakte producten, steriele goederen en hygiëne-artikelen (met name artikelen die bestemd zijn om te worden gebruikt in direct contact met het lichaam) zijn over het algemeen uitgesloten van omruiling en terugname.

§7
Wettelijke herroepingsinstructie voor consumenten bij buiten de verkoopruimten van de verkoper en op afstand gesloten overeenkomsten

Recht op herroeping

Consumenten in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) hebben het recht, binnen veertien dagen zonder opgave van redenen hun contractuele verklaring te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in bezit heeft genomen.

Om van het herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument de verkoper,

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, postvak 92 03 44, 51153 Köln, Duitsland, fax: +49 (0) 2203 2980-100, e-mail: vertrieb@fahl.de,

middels een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een fax of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn besluit om dit contract te herroepen. De consument kan hiervoor het bijgevoegde modelherroepingsformulier gebruiken, dat echter niet is voorgeschreven.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat de consument vóór het verstrijken van de herroepingstermijn de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt.

Gevolgen van de herroeping

In geval van effectieve herroeping door de consument zal de verkoper alle betalingen die hij van de consument heeft ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van aanvullende kosten, die het gevolg zijn van de keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering die de verkoper aanbiedt), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de dag van ontvangst van de herroepingsaankondiging door de verkoper, terugbetalen aan de consument. Voor deze terugbetaling gebruikt de verkoper hetzelfde betaalmiddel dat de consument bij zijn oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er met de consument uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval zullen de consument vanwege deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. De verkoper kan de terugbetaling weigeren tot hij de artikelen weer terug heeft ontvangen of tot de consument het bewijs heeft geleverd dat hij de artikelen heeft teruggestuurd, al naargelang welk tijdstip het eerste is.

De consument dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop de consument de verkoper in kennis heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Straße 4a
51149 Köln
Duitsland

terug te zenden of overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de consument de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument. Eventuele waardevermindering van de goederen is alleen dan voor rekening van de consument, wanneer deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, eigenschappen en functionaliteit ervan te controleren. Onder het controleren van de aard, eigenschappen en het functioneren van de goederen wordt verstaan het testen en uitproberen van de goederen zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Voor zover de verkoper en consument niets anders zijn overeengekomen, bestaat een herroepingsrecht niet bij contracten voor de levering van verzegelde goederen, die omwille van de bescherming van de gezondheid of hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn, wanneer de verzegeling ervan na de levering is verwijderd, of bij contracten voor de levering van artikelen die niet voorgefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.Model herroepingsformulier


(Wanneer u dit contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

Aan: Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, postvak 92 03 44, 51153 Köln, Duitsland, fax: +49 (0) 2203 2980-100, e-mail: vertrieb@fahl.de:

  •  Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract inzake de koop van de volgende artikelen (*) / de levering van de volgende dienst (*):
  •  Besteld op (*) / Ontvangen op (*):
  •  Naam van de consument(en):
  •  Adres van de consument(en):
  •  Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier):
  •  Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


 

§8
Tijdstip van levering en uitvoering
8.1

Leveringsdata of -termijnen, die als bindend of niet-bindend kunnen worden overeengekomen, vereisen dat dit in tekstvorm gebeurt. Voorwaarde voor het naleven van de leveringstermijn is naast de naleving van de wettelijke bepalingen ook dat de besteller alle contractuele verplichtingen, bijv. de betaling van voorschotten, nakomt.

8.2

De verkoper is te allen tijde gerechtigd tot het verrichten van deelleveringen en deeldiensten, voor zover dit voor koper redelijk is.

8.3

Vertragingen in de levering en uitvoering door overmacht en gebeurtenissen die de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken zonder dat de verkoper hiervoor verantwoordelijk is, bijvoorbeeld storingen in de fabriek van de leveranciers, is de verkoper niet verantwoordelijk, ook niet in geval van bindend overeengekomen termijnen en data. De verkoper heeft dan het recht om de leveringen voor de duur van de vertraging op te schorten.

8.4

Indien de koper in gebreke blijft met de aanvaarding, heeft de verkoper het recht om vergoeding van de geleden schade te eisen.

§9
Gevaaroverdracht
9.1

Het risico van toevallige ondergang en verslechtering van de goederen gaat uiterlijk bij de overhandiging van de goederen over op de koper. In geval van verkoop door levering op de plaats van bestemming gaat het gevaar op toevallige ondergang en verslechtering van de goederen, alsmede het risico van vertraging reeds op het moment van uitlevering van de goederen over op de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de zending uit te voeren.

9.2

Vervanging van breuken, tekorten of verkeerde leveringen tijdens het transport is alleen dan mogelijk, wanneer een rechtmatige bevestiging van de met het transport belaste partij wordt overlegd. Zonder een dergelijke bevestiging kunnen dit soort klachten niet worden aanvaard.

9.3

Indien de koper in gebreke blijft met de afname of indien de levering wordt vertraagd om redenen die voor rekening van koper komen, heeft de verkoper het recht om vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade inclusief bijkomende kosten te eisen. In dergelijke gevallen zal verkoper de producten opslaan voor risico van koper en zal verkoper de kosten voor opslag bij koper in rekening brengen.

§10
Garantie en aansprakelijkheid
10.1

De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de koper in geval van materiële en juridische gebreken (met inbegrip van onjuiste en onvolledige levering), tenzij hieronder anders vermeld.

10.2

Bij de uiteindelijke levering van de goederen aan een consument (verkoop van consumptiegoederen in de zin van § 474 BGB) blijven de wettelijke bijzondere bepalingen van §§ 445a, 445b, 478 lid 1 BGB in alle gevallen onverlet. In alle andere gevallen zijn de bijzondere bepalingen inzake de verhaalbaarheid op leveranciers niet van toepassing.

10.3

De garantierechten van een koper die een ondernemer is, veronderstellen dat hij naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichting om de goederen te controleren en gebreken overeenkomstig § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) te melden. Indien met de koper een aanvaardingstest is overeengekomen, is de melding van gebreken, die de koper door een zorgvuldige aanvaarding of een eerste steekproefcontrole had kunnen ontdekken, uitgesloten.

10.4

Verkoper dient in de gelegenheid te worden gesteld, gebrekkige producten te inspecteren in de staat waarin deze zich bevinden op het moment dat het gebrek wordt ontdekt.

10.5

Indien de gebruiks-, bedienings- of onderhoudsinstructies van de fabrikant en/of verkoper van het product niet worden nageleefd, naar eigen goeddunken wijzigingen aan de producten worden aangebracht, onderdelen worden vervangen of verbruiksmaterialen worden gebruikt die niet voldoen aan de oorspronkelijke specificaties, vervalt elke garantie en aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele gebreken/schade die hieruit voortvloeit. Aansprakelijkheid voor normale slijtage of gebreken die zich voordoen aan producten na overschrijding van de in de gebruiksaanwijzing vermelde levensduur/gebruiksperiode, is uitgesloten.

10.6

Indien de geleverde goederen gebrekkig zijn, heeft de koper de wettelijke rechten op grond van de volgende bepalingen:

10.6.1

De verkoper heeft in eerste instantie het recht om, naar eigen keuze, het gebrek te verhelpen, of goederen zonder gebreken aan de koper te leveren (nakoming achteraf). De koper dient de verkoper de tijd en gelegenheid voor nakoming achteraf te verlenen. Het recht van de verkoper om de nakoming achteraf overeenkomstig de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onverlet.

10.6.2

De kosten die nodig zijn voor de nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn voor rekening van de verkoper indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Indien het verzoek van de koper tot opheffing van de gebreken ongerechtvaardigd blijkt te zijn, kan de verkoper van de koper vergoeding van de gemaakte kosten eisen. De nakoming achteraf omvat noch het verwijderen van de gebrekkige zaak noch de herinstallatie ervan, indien de koper tijdens de installatie al op de hoogte was van het gebrek of de installatie niet zoals bedoeld werd uitgevoerd. Dit geldt ook wanneer de koper het gebrek niet door grove nalatigheid vóór installatie heeft erkend, tenzij de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen of een garantie heeft aanvaard.

10.6.3

In geval van een vervangende levering dient de koper de gebrekkige goederen op verzoek van de verkoper aan de verkoper te retourneren.

10.6.4

De verkoper is gerechtigd de nakoming achteraf afhankelijk te stellen van de betaling van de overeengekomen koopprijs van de geleverde goederen door de koper. De koper heeft echter het recht om een passend deel van de koopprijs in te houden.

10.6.5

Indien de nakoming achteraf mislukt, heeft de koper het recht om, naar zijn keuze, de overeenkomst te herroepen of een vermindering van de overeengekomen koopprijs te eisen. In het geval van een onbeduidend gebrek bestaat er echter geen herroepingsrecht.

10.6.6

Vorderingen van de koper tot schadevergoeding of vergoeding van te vergeefs gemaakte kosten bestaan alleen in overeenstemming met § 11 van deze AV en zijn verder uitgesloten.

§11
Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid
11.1

Met inachtneming van de bepalingen in de volgende paragraaf is de verkoper alleen aansprakelijk voor schade - in geval van contractuele, niet-contractuele of andere schadeclaims, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder wegens gebreken, vertraging en onmogelijkheid, fout in de contractonderhandelingen en onrechtmatige daad - in geval van opzet en/of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet en/of grove nalatigheid van de vertegenwoordigers of agenten van de verkoper. Bovendien is de verkoper ook aansprakelijk in geval van gewone nalatigheid, met inbegrip van gewone nalatigheid van zijn vertegenwoordigers en agenten, voor schade die voortvloeit uit de schending van een essentiële contractuele verplichting, d.w.z. een verplichting die essentieel is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en waarop de koper daarom regelmatig kan vertrouwen (hoofdverplichting). Voor zover de verkoper geen opzettelijke of grove nalatige schending van een verplichting heeft begaan, is de aansprakelijkheid voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, typischerwijze optredende schade.

11.2

De in het vorige lid genoemde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid hebben geen invloed op vorderingen tot schadevergoeding op grond van levens-, lichaams- en gezondheidsschade alsmede vorderingen van de koper op grond van de wet op de productaansprakelijkheid, de wettelijke bijzondere bepalingen voor de uiteindelijke levering van goederen aan een consument en andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen. De bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook niet, indien de verkoper een gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen of indien de verkoper aansprakelijk is voor de overname van een garantie of de overname van het aankooprisico.

11.3

De bepalingen van § 11 gelden ook, wanneer de koper in plaats van een vordering tot schadevergoeding in plaats van de prestatie de vergoeding van nutteloze kosten eist.

11.4

Voor zover de aansprakelijkheid voor schade jegens de verkoper uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van administratief personeel, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van de verkoper, die op dezelfde rechtsgrond is gebaseerd.

§12
Verjaring
12.1

In afwijking van de wettelijke regeling verjaren aanspraken van de koper op grond van materiële en juridische gebreken een jaar na levering van het object van verkoop aan de koper.

12.2

Uitgesloten van de versoepeling van de verjaringstermijn overeenkomstig § 12.1 zijn aanspraken van consumenten op grond van gebreken, alsmede aanspraken op schadevergoeding wegens levens-, lichaams- of gezondheidsschade en/of aanspraken op schadevergoeding wegens grove nalatigheid of opzettelijk door de verkoper veroorzaakte schade, alsmede aanspraken op grond van de overname van een garantie of het aanschafrisico. In dit verband zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De langere verjaringstermijnen overeenkomstig § 438 lid 1 nr. 1 BGB (zakelijke rechten van derden) en § 438 lid 3 BGB (bedrieglijke opzet) blijven eveneens onverlet. Indien de laatste overeenkomst in de toeleveringsketen een aankoop van consumptiegoederen in de zin van § 474 BGB (d.w.z. de uiteindelijke levering van de goederen aan een consument) betreft, blijven ook de verjaringstermijnen overeenkomstig § 445b BGB onaangetast.

12.3

De voornoemde verjaringstermijnen gelden ook voor contractuele en niet-contractuele schadeclaims van de koper wegens een gebrek aan de goederen, tenzij de toepassing van de normale wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in individuele gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Verplichte verjaringsbepalingen en -termijnen overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid blijven in alle gevallen onaangetast.

12.4

Voor zover de verjaringstermijn voor vorderingen op de verkoper overeenkomstig § 12.1 tot § 12.3 wordt verkort, geldt deze verkorting mutatis mutandis voor alle vorderingen van de koper tegen wettelijke vertegenwoordigers, administratief personeel, medewerkers, ondergeschikten en agenten van de verkoper die op dezelfde rechtsgrond zijn gebaseerd.

§13
Privacyverklaring
13.1

De verkoper verwerkt persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Over de precieze omstandigheden van de verwerking van de door de koper in het kader van een bestelling aan de verkoper verstrekte persoonsgegevens informeert de verkoper middels de informatie voor betrokkenen overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die kan worden opgevraagd op www.fahl-medizintechnik.de/footer-menu/datenschutz/.

13.2

Indien een koper persoonsgegevens van een derde persoon (bijv. medewerker) overdraagt, is de koper verplicht deze personen tijdig te informeren over de verwerking van de gegevens door de verkoper in overeenstemming met de AVG; de verkoper is niet verplicht de betrokken persoon te informeren.

§14
Toepasselijk recht, plaats van jurisdictie
14.1

Op deze algemene verkoopvoorwaarden en de gehele rechtsverhouding tussen verkoper en koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VNVerdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Deze rechtskeuze houdt in dat de koper, die consument is en zijn gewone verblijfplaats in een van de landen van de Europese Unie of Zwitserland heeft, niet de bescherming wordt ontzegd die hem door dwingende bepalingen van het recht van dat land wordt geboden.

14.2

Indien de koper een handelaar in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds is, is Köln de enige, ook internationaal, bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeien. Hetzelfde geldt wanneer de koper een ondernemer in de zin van § 14 BGB is. De verkoper heeft echter het recht om een rechtsvordering bij de algemene bevoegde rechtbank van de koper aanhangig te maken.

 


Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Straße 4a
51149 Köln
Duitsland

Hoofdkwartier van de onderneming: Köln, Duitsland
Geregistreed aan de Rechtbank van Köln, HRB 27160
Algemeen directeur: Andreas Fahl

Stand 06/2019