M S L

Verklaring inzake gegevensbescherming overeenkomstig DSGVO (basisverordening inzake gegevensbescherming)

A.    Verklaring inzake gegevensbescherming overeenkomstig DSGVO (basisverordening inzake gegevensbescherming)

I.    Naam en adres van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke in de betekenis van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsmede andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GMBH
August-Horch-Str. 4a - 6
D-51149 Keulen (Porz-Gremberghoven)
Duitsland
Tel.: 02203 2980 0
E-mail: datenschutz@fahl.de
Website: www.fahl.de

 

II.    Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

Jürgen Labusch
Eyller Str. 111c
47475 Kamp-Lintfort
Duitsland
Tel.: 0172 5284923
E-mail: datenschutz@fahl.de
Website: www.labusch.eu

 

III.    Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in beginsel uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de beschikbaarstelling van een functionele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig, uitsluitend met toestemming van onze gebruikers plaats. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming om werkelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens inhalen, geldt artikel 6, lid 1, sub a), van de EU-Verordening gegevensbescherming (DSGVO) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, geldt artikel 6, lid 1, sub b), DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, geldt artikel 6, lid 1, sub c), DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, geldt artikel 6, lid 1, sub d), DSGVO als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde te waarborgen en de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang van de betrokkene, geldt artikel 6, lid 1, sub f), DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Het wissen van gegevens en opslagtermijn
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Voorts mogen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, -wetten of andere bepalingen die op de verantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte bestaat aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

 

IV.    Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie over het systeem van de oproepende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:
•    IP-adres,
•    beveiliging van de gebruikersmap,
•    datum,
•    tijdstip,
•    bekeken pagina's,
•    protocollen,
•    statuscode,
•    hoeveelheid gegevens,
•    referer,
•    user agent,
•    opgeroepen hostnaam.

IP-adressen worden hierbij anoniem opgeslagen. Hierbij worden de laatste drie cijfers verwijderd, d.w.z. 127.0.0.1 wordt 127.0.0.*. IPv6-adressen worden eveneens geanonimiseerd. Informatie over de betreffende gebruiker van de mapbeveiliging wordt na één dag geanonimiseerd.

De gegevens worden ook in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
Als rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden geldt artikel 6, lid 1, sub f), DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Ons rechtmatige belang bij gegevensverwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f), DSGVO behoort ook tot deze doeleinden.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd.

Wanneer de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag die deze termijn overschrijdt, is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een associatie met de oproepende client niet meer mogelijk is.

Foutlogbestanden die onjuiste paginaweergaven registreren, worden na zeven dagen verwijderd. Deze bevatten naast de foutmeldingen het IP-adres waarmee toegang is verkregen en, afhankelijk van de fout, de opgeroepen webpagina.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging
Het verzamelen van gegevens voor de terbeschikkingstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar aantekenen.

 

V.    Gebruik van de aanbieder van diensten op het internet, YouTube
Wij hebben besloten, video's op onze website ter beschikking te stellen. Video's vormen een goede manier voor het beter overbrengen en begrijpelijker maken van ingewikkelde processen. Om onze video's in onze website te integreren, gebruiken we de technologie en componenten van de onderneming YouTube. YouTube maakt het gratis plaatsen en bekijken van alle soorten video's mogelijk.

De beheersmaatschappij van YouTube is:
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een subpagina van onze website, waarop we een video hebben geïntegreerd die via YouTube beschikbaar is gesteld, wordt geopend, maakt de internetbrowser van de gebruiker via de YouTube-interface verbinding met de servers die YouTube op internet ter beschikking stelt, om de video content (inhoud) te downloaden. In het kader hiervan wordt aan YouTube en Google meegedeeld, welke subpagina van onze homepage door de betreffende persoon wordt bezocht.

Indien de betrokkene een geregistreerde account op YouTube heeft en bij het bezoek aan onze website via deze account is ingelogd, kan YouTube het verzoek met de speciale gebruikersaccount van de betrokkene associëren. Indien een associatie niet gewenst is, kan de betreffende persoon deze voorkomen door op YouTube uit te loggen voordat hij/zij onze website bezoekt.

Bij het ophalen van video's van onze website verzamelen wij zelf geen aanvullende gegevens. In dit verband verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube en Google, die u hier kunt verkrijgen: policies.google.com/privacy

Meer informatie over YouTube in het algemeen, kunt u via de volgende link verkrijgen:

https://www.youtube.com/yt/about/de/

 

VI.    Gebruik van cookies

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser, resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie in het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook kan worden geïdentificeerd nadat men de pagina heeft verlaten.

Hierbij worden de volgende gegevens in de cookies opgeslagen en overgedragen:
(1)    taalinstellingen
(2)    producten in de favorietenlijst
Op onze website maken we ook gebruik van cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:
(1)    Ingevoerde zoektermen
(2)    Frequentie van paginaweergaven
(3)    Gebruik van websitefuncties
De gebruikersgegevens die op deze manier worden verzameld, worden middels technische maatregelen van een pseudoniem voorzien. Het is daarom niet meer mogelijk de gegevens met de oproepende gebruiker te associëren. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van gebruikers opgeslagen.
Bij het bezoeken van onze website, informeert een informatiebanner gebruikers over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden en wordt naar deze verklaring inzake gegevensbescherming verwezen. In deze context wordt er ook op gewezen, hoe het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden voorkomen.
Bij de toegang tot onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden en wordt om zijn of haar toestemming gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens, die in dit verband worden gebruikt. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
Als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies geldt artikel 6, lid 1, sub f), DSGVO.
Als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analytische doeleinden geldt indien een dienovereenkomstige toestemming van de gebruiker is verkregen artikel 6, lid 1, sub a), DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking
Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Een aantal functies van onze website kan zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook wordt herkend nadat de pagina wordt verlaten.

Voor de volgende toepassingen hebben we cookies nodig:
(1)    favorietenlijst
(2)    Overname van taalinstellingen
(3)    Onthouden van zoektermen
De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet voor het aanmaken van gebruikersprofielen gebruikt.
Analysecookies worden gebruikt voor de verbetering van de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan. Door middel van analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we zodoende ons aanbod continu optimaliseren.
Ons rechtmatige belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f), DSGVO behoort ook tot deze doeleinden.

4. Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en vernietiging
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit aan onze site overgedragen. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Wanneer cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website meer volledig kunnen worden gebruikt.

 

VII.    Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
Op onze website is een contactformulier te vinden dat gebruikt kan worden voor elektronisch, telefonisch en/of persoonlijk contact. Indien een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de gegevens die in het invoermasker worden ingevoerd aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn: (*=verplicht veld)

Naam* (invoerveld naam)
Voornaam (invoerveld voornaam)
Bedrijf/ziektekostenverzekeraar* (invoerveld bedrijf/ziektekostenverzekeraar)
Afdeling (invoerveld afdeling)
Klantnummer (indien beschikbaar) (invoerveld klantnummer)

Hoe wilt u dat wij contact met u opnemen:
Telefoon (indien geselecteerd, verschijnt het invoerveld Telefoon)
Telefax (indien geselecteerd, verschijnt het invoerveld Telefax)
E-mail (indien geselecteerd, verschijnt het invoerveld E-mail)
Post (indien geselecteerd, verschijnen twee invoervelden Straat & Postcode/Stad)

Bericht* (vrije tekst van de gebruiker)
Belangstelling voor producten (favorietenlijst)

Dit zou ook interessant voor u kunnen zijn: (selectievakjes)
Ik verzoek om toezending van meer informatie over de door mij aangegeven producten. Ik geef hierbij toestemming aan Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH om hiervoor contact met mij op te nemen.
Ik ben geïnteresseerd in een persoonlijk adviesgesprek en geef hierbij toestemming aan Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH om in de hierboven door mij gekozen vorm contact met mij op te nemen.

Gegevensbescherming* (selectievakjes)
Door het verzenden van dit formulier geef ik toestemming aan Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH om op de hierboven aangegeven wijze, met name voor het opnemen van contact, mijn gegevens te verwerken. Ik bevestig dat ik kennis heb genomen van de verklaring inzake gegevensbescherming.  

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
(1)    Het IP-adres van de gebruiker
(2)    Datum en tijdstip van inschrijving
Voor de verwerking van gegevens wordt u in het kader van het verzendproces om toestemming gevraagd en naar deze verklaring inzake gegevensbescherming verwezen.

U kunt ook contact met ons opnemen via het aangegeven e-mailadres. In dit geval worden de met het e-mailbericht verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In het kader hiervan worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van het gesprek gebruikt.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
Als rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens geldt artikel 6, lid 1, sub a), DSGVO indien de gebruiker hiervoor zijn of haar toestemming heeft verleend.

Als rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die door het verzenden van een e-mailbericht worden overgedragen, geldt artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, geldt als aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, sub b), DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker gebruiken wij uitsluitend voor het tot stand brengen van contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen ertoe misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de via e-mail verzonden gegevens is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is dan beëindigd, wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feitelijke omstandigheden definitief zijn opgehelderd.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Wanneer de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

De verklaring van toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken via e-mail aan vertrieb@fahl.de of per post aan Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, August-Horch-Straße 4a, 51149 Köln, met als onderwerp "Intrekking van toestemming".

Alle persoonsgegevens die tijdens het contact met ons worden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

 

VIII.    Rechten van de betrokkene
Wanneer u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, wordt u in de zin van de DSGVO als betrokkene beschouwd en heeft u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten:

1. Recht op informatie
U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.
Indien een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie bij de verantwoordelijke opvragen:
(1)    de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verwerkt;
(2)    de categorieën van de persoonsgegevens die werden verwerkt;
(3)    de ontvangers, c.q. categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of nog zullen worden gemaakt;
(4)    de geplande duur van opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de opslagtermijn;
(5)    het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke of een recht op het aantekenen van bezwaar tegen deze verwerking;
(6)    het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;
(7)    alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene werden verzameld;
(8)    het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profiling overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 van de DSGVO, en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica alsmede de draagwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
U heeft het recht om informatie op te vragen over de vraag of de u betreffende persoonsgegevens worden overgedragen naar een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u op grond van de toepasselijke garanties overeenkomstig art. 46 van de DSGVO eisen, van een dergelijke overdracht op de hoogte te worden gesteld.

2. Recht op rectificatie
U heeft tegenover de verantwoordelijke recht op rectificatie en/of vervollediging indien de u betreffende verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient deze rectificatie onverwijld uit te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens eisen:
(1)    indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
(2)    de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
(3)    de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar dat u ze wel nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of
(4)    u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - uitsluitend worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een van haar lidstaten.
Indien de verwerkingsbeperking overeenkomstig voornoemde voorwaarden werd beperkt, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat deze beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering
a) Verwijderingsplicht
U kunt van de verantwoordelijke eisen, de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te verwijderen en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te verwijderen indien een van de volgende redenen voorhanden is:
(1)    De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2)    U trekt uw toestemming, waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a) of art. 9, lid 2, sub a), DSGVO is gebaseerd, in en er bestaat geen andere rechtsgrondslag voor verwerking.
(3)    U tekent ingevolge art. 21, lid 1, DSGVO bezwaar aan tegen de verwerking en er bestaan geen prioritaire rechtmatige redenen voor de verwerking, of u tekent overeenkomstig art. 21, lid 2, DSGVO bezwaar aan tegen de verwerking.
(4)    De u betreffende persoonsgegevens werden op onrechtmatige wijze verwerkt.
(5)    De verwijdering van uw persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
(6)    De u betreffende persoonsgegevens werden verzameld ten behoeve van door de informatiemaatschappij aangeboden diensten overeenkomstig art. 8, lid 1, DSGVO.
b) Informatie aan derden
Indien de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, DSGVO verplicht is deze te verwijderen, dient hij/zij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, te treffen om de voor de verwerking van de persoonsgegevens verantwoordelijke ervan in kennis te stellen dat u als betrokkene verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens heeft geëist.
c) Uitzonderingen
Het recht op verwijdering bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is
(1)    voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie;
(2)    voor de vervulling van een wettelijke verplichting die is vereist voor verwerking krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de verantwoordelijke ressorteert, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het aan de verantwoordelijke opgedragen openbaar gezag;
(3)    om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, sub h) en i), alsmede artikel 9, lid 3, DSGVO;
(4)    voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1, DSGVO, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt, of
(5)    voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

5. Recht op informatie
Indien u aanspraak heeft gemaakt op uw recht, de verwerking door de verantwoordelijke te laten rectificeren, wissen of beperken, is deze verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of van beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen vereist.
Ten opzichte van de verantwoordelijke beschikt u over het recht, met betrekking tot deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U beschikt over het recht, de door u aan de verantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien beschikt u over het recht, deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, aan een andere verantwoordelijke over te dragen, mits
(1)    verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig  art. 6, lid 1, sub a), DSGVO of art. 9, lid 2, sub a), DSGVO, danwel op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b), DSGVO en
(2)    de verwerking middels geautomatiseerde procedures geschiedt.
Bij de uitoefening van dit recht beschikt u tevens over het recht de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke te doen overdragen aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de verantwoordelijke verleende openbaar gezag.

7. Recht van bezwaar
U beschikt te allen tijde over het recht, op grond van uw specifieke situatie bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op grond van artikel 6, lid 1, sub e) of f), DSGVO plaatsvindt. Dit geldt ook voor profiling op basis van deze bepalingen.
De verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenzij hij/zij kan aantonen dat er dwingende redenen bestaan voor de bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
Wanneer de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing-doeleinden, beschikt u over het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijk direct marketing.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing-doeleinden, worden de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
U heeft - onverminderd Richtlijn 2002/58/EG - de mogelijkheid om uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

8. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming
U beschikt te allen tijde over het recht uw verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot het moment van intrekking werd uitgevoerd.

9. Automatische besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profiling
U beschikt over het recht, niet onderworpen te worden aan besluitvorming die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profiling - die juridische gevolgen voor u heeft of op soortgelijke wijze aanzienlijk nadelige invloed op u heeft. Dit geldt niet indien de besluitvorming
(1)    noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,
(2)    toelaatbaar is volgens het recht van de Unie of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen en deze wetgeving redelijke maatregelen bevat om uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen waar te nemen, of
(3)    met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.
Evenwel mogen deze besluiten niet berusten op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, DSGVO, tenzij artikel 9, lid 2, sub a) of g) van toepassing is en redelijke maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en rechtmatige belangen werden getroffen.
In de onder (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verantwoordelijke redelijke maatregelen voor de waarneming van uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen, waartoe ten minste het recht op interventie van een persoon zijdens de verantwoordelijke, na uiteenzetting van uw eigen standpunt en aanvechting van het besluit, behoort.

10. Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep beschikt u over het recht, bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woonachtig bent, werkt of waar de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO.
De toezichthoudende autoriteit waarbij het bezwaar werd ingediend, stelt de indiener in kennis van de status en de resultaten van het bezwaar, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep bij een rechterlijke instantie overeenkomstig artikel 78 van de DSGVO.