M S L

Andreas
Fahl

VD

[Translate to Schwedisch:] Ulrich Kraume Prokurist/Vertriebsleiter Deutschland

Ulrich
Kraume

Prokurist/Försäljnings-
chef Tyskland

[Translate to Schwedisch:] Bernhard Schneider Export Manager

Bernhard
Schneider

Export manager

Sebastian
Hugot

Försäljnings-chef

[Translate to Schwedisch:] Michael Brüggemann Regionalleitung Berlin

Michael
Brüggemann

Regionalchef Berlin

[Translate to Schwedisch:] Andreas Lettner Niederlassungsleiter Österreich

Andreas
Lettner

Filialchef Österrike

Joakim
Almgren

External consultant
Fahl Scandinavia AB