M S L

Ångerrätt vid konsumentavtal, §§ 355, 356 i tyska civillagen [Bürgerliches Gesetzbuch]

Information om laglig rätt till återkallelse

Rätt att återkalla

Som kund har du rätt att inom fjorton dagar och utan att ange skäl återkalla detta avtal.

Återkallelsefristen är fjorton dagar från den dag när du eller av dig utsedd tredje part som inte är den leverantör som är i besittning av varorna.

För att utöva din rätt till återkallande måste du på entydigt sätt (t.ex. postbrev, telefax eller e-post) informera oss,

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Postfach 92 03 44, 51153 Köln, Tyskland,
Fax: +49 (0) 2203 2980-100, e-post: vertrieb@fahl.de,

om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan då använda det bifogade exemplet på meddelande om återkallande, men det är inte obligatoriskt att använda den blanketten.
För att hålla återkallandefristen räcker det att du skickar meddelandet om utövande av återkallanderätten innan återkallandefristen utgår.


Återkallandets följder

Om du återkallar det här avtalet, kommer vi ofördröjligen och senast inom fjorton dagar från det att vi erhållit meddelandet om ditt återkallande att till dig återbetala alla betalningar som vi erhållit av dig, inbegripet leveranskostnader (med undantag för kostnader som tillkommit om du valt ett annat leveranssätt än det gynnsamma standardsätt som vi erbjudit). Vid återbetalningen använder vi samma betalningsmedel som du använt vid den ursprungliga transaktionen, om inget annat uttryckligen överenskommits. I inget fall kommer vi att debitera dig kostnader för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning till den tidigare av tidpunkterna när vi fått tillbaka varorna eller när du visat att du återsänt varorna.

Du måste omgående och hur som helst inom fjorton dagar från den dag när du underrättat oss om återkallandet av detta avtal återsända eller överlämna varorna till

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Str. 6
51149 Köln
Tyskland

Tidsfristen hålls om du sänder varorna innan tidsfristen fjorton dagar löper ut. Du står för de omedelbara kostnaderna för returneringen av varorna. Du behöver bara ersätta eventuellt minskat värde för varorna, om denna minskning vid en kontroll av varorna med avseende på beskaffenhet, egenskaper och funktion kan hänföras till icke nödvändig hantering av dem.
 

Uteslutande av återkallanderätten

Om parterna inte överenskommit om annat, gäller återkallanderätten inte för avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returnera om förseglingen avlägsnats efter leveransen, eller för avtal om leverans av varor som inte är monteringsfärdiga och för vilkas tillverkning kundens individuella urval eller ändamål är bestämmande, eller entydigt är anpassade till kundens personliga behov.

 

Exempel på meddelande om återkallande

(Om du vill återkalla avtalet, fyller du i den här blanketten och skickar den til oss.)

Till: Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Postfach 92 03 44, 51153 Köln, Tyskland,
Fax: +49 (0) 2203 2980-100, e-post: vertrieb@fahl.de

  • Härmed återkallar jag/vi (*) det avtal som slutits med mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/
    utförande av följande tjänst (*):
  • Beställt den (*) /Erhållet den (*)
  • Kundens namn
  • Kundens adress
  • Kundens namnteckning (endast vid meddelande på papper)
  • Datum
     

(*) Stryk det som inte gäller.