M S L

Allmänna affärsvillkor

av Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln.

§ 1
Tillämpning och allmän information
1.1

Samtliga leveranser, tjänster och erbjudanden från Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, hädanefter Säljaren, ska endast omfattas av dessa Allmänna villkor, även om Köparen, hädanefter även kallad Konsumenten eller Näringsidkaren hänvisar till andra villkor. Säljaren avvisar uttryckligen avvikande eller kompletterande villkor. Härmed ogillas motbekräftelser från Köparens sida med hänvisning till hens verksamhet eller köpvillkor. Dessa Allmänna villkor ska även gälla om Säljaren genomför leveransen utan förbehåll trots att hen känner till Köparens avvikande villkor.

1.2

Dessa Allmänna villkor ska även gälla för alla framtida affärsrelationer, även om man inte uttryckligen har kommit överens om dem igen. Dessa Allmänna villkor ska senast anses vara godtagna när varorna eller tjänsterna mottas.

1.3

Enskilda avtal mellan Säljaren och Köparen (inklusive säkerheter, tillägg och ändringar) ska under alla omständigheter ha företräde över dessa Allmänna villkor, såvida dessa avviker. Dylika avtal måste ingås skriftligt eller i form av text.

1.4

Juridiskt relevanta försäkringar och meddelanden från Köparens sida beträffande avtalet (t.ex. fastställa tidsfrister, upplysningar om brister, frånträdanden eller begränsningar) måste även utfärdas i skriftlig form eller textas (t.ex. brev, e-post eller fax).

§ 2
Erbjudanden, avtalets ingående och leverans
2.1

Säljarens erbjudanden är icke-bindande och preliminära och ska föregås av försäljning , såvida det inte finns exakta uppgifter om att dessa är bindande. Ordern ska anses vara ett bindande avtalsenligt erbjudande till Säljaren. Om inget annat anges i Köparens order ska Säljaren ha rätt att godkänna detta avtalsenliga erbjudande inom loppet av två (2) veckor från den tidpunkt då Säljaren har mottagit ordern.

2.2

Leveranser ska ske från lagret i Köln där man också ska förbereda leveranser och genomföra eventuella efterföljande arbetsinsatser. På anmodan av och bekostnad av Köparen ska varorna levereras till en annan ort (försäljning som inbegriper transport av varor). Om inget annat har avtalats ska Säljaren ha rätt att besluta om leveranssättet (i synnerhet beträffande bud, fraktsätt, förpackning).

§ 3
Priser

Såvida inget annat har överenskommits enligt ett enskilt avtal, ska samtliga priser och villkor baseras på Säljarens priser och villkor som gäller vid tidpunkten för leveransen. Priser anges med utgångspunkt i Säljarens lager (från fabriken) i euro inklusive den lagstadgade och tillämpliga mervärdesskatten samt kostnader för förpackning och leverans.

§ 4
Betalningsvillkor
4.1

Säljarens fakturor ska förfalla till betalning och betalas utan några avdrag inom 20 dygn från fakturadatumet.

4.2

Betalningen ska inte anses vara erlagd förrän Säljaren har tillgång till beloppet.

4.3

Köparen ska inte ha rätt att hålla inne med betalningar på grund av genkäromål eller räkna av dem mot genkäromål, såvida inte dessa har bekräftats av Säljaren, är obestridda eller är rättsligt etablerade. Köparens motanspråk som kan göras utifrån samma avtal på grund av brister, icke utförda tjänster och/eller icke slutförda eller ofullständiga tjänster ska inte påverkas.

4.4

Såvida tillåtet enligt lag ska Köln vara den orten där betalningen och leveransen genomförs. Detta gäller även om Säljaren står för leveranskostnaderna eller har lagt ut pengar för dem för Köparen eller vid delleveranser.

§ 5
Åtagandeförbehåll
5.1

Säljaren ska behålla äganderätten till de levererade varorna tills hen har fått full betalning inom ramen för affärsrelationen med Köparen.

5.2

Utan Säljarens uttryckliga skriftliga samtycke får Köparen varken utlova de förbehållna varorna till en tredje part eller överföra dem mot säkerhet förrän man har fått full betalning för säkerheten. I händelse av utfästelser eller andra ingrepp från en tredje parts sida måste Köparen omedelbart underrätta Säljaren om detta i skriftlig form så att säljaren kan väcka talan enligt § 771 i tyska civillagen [Zivilprozessordnung – ZPO]. Om talan har kunnat väckas och den tredje parten inte har kunnat ersätta Säljaren för de juridiska kostnaderna eller rättsliga kostnaderna för rättegången enligt § 771 i ZPO, ska Köparen vara ansvarig för de kostnader som Säljaren har ådragit sig.

5.3

Om Köparen är en entreprenör ska hen ha rätt att vidareförsälja de levererade varorna i den ordinarie verksamheten, men han överför härmed samtliga fordringar till ett belopp motsvarande det slutgiltiga fakturerade beloppet till Säljaren (inklusive den lagstadgade mervärdesskatten) från Säljarens fordringar som tillfaller hen till följd av vidareförsäljningen gentemot hens konsumenter eller tredje parter, oavsett om den köpta produkten har sålts vidare utan eller efter en rättegång. Köparen ska framgent även ha rätt att driva in denna fordran efter överföringen. Säljarens rätt att på eget bevåg driva in fordran ska inte påverkas av detta. Säljaren ska emellertid inte vara förpliktad att driva in fordran såvida Köparen uppfyller sina betalningsskyldigheter beträffande de inkomna intäkterna, kan betala och det inte har framställts någon begäran om att påbörja något insolvensförfarande mot dennes tillgångar. Om detta skulle vara fallet kan Säljaren begära att Köparen upplyser Säljaren om de överförda fordringarna och deras gäldenärer, lämnar all nödvändig information för indrivning, överlämnar relevanta underlag och röjer överföringen för gäldenärerna (tredje parterna).

5.4

Köparen har inte rätt att förfoga över de reserverade varorna på något annat sätt.

§ 6
Rätt att häva avtalet; byte/retur utanför garantin
6.1

Köparen har endast rätt att häva avtalet om Säljaren åsidosätter skyldigheter som inte går att härleda till en defekt, såvida Säljaren kan hållas ansvarig för åsidosättande av skyldigheter.

6.2

I alla övriga hänseenden ska samtliga produkter som levererats av säljaren undantas från byten eller returer utanför garantin (§ 10). I undantagsfall är det tillåtet att returnera varorna förutsatt att det har utgått ett skriftligt eller textat samtycke från Säljaren och såvida varorna returneras via Säljarens betalda leveranssätt i originalförpackningarna, oskadda och i perfekt hygieniskt skick inom sju dygn efter mottagandet. Det är endast tillåtet att returnera varorna mot en handläggningsavgift motsvarande utgifterna. Om det efter att de returnerade varorna har besiktats visar sig att samtliga returneringsvillkor är fullständigt uppfyllda ska Säljaren utfärda en kreditnota för fakturabeloppet för de returnerade varorna med skäligt avdrag för handläggningsavgiften.

6.3

Skräddarsydda produkter, sterila varor och hygienartiklar (i synnerhet artiklar vars användning kräver kroppskontakt) ska som regel inte omfattas av byte eller returnering.

§ 7
Laglig rätt till frånträdande för Konsumenter beträffande avtal som har ingåtts utanför Säljarens affärslokaler och för distansavtal

Ångerrätt
I § 13 i tyska civillagens mening [Bürgerliches Gesetzbuch – BGB] har Konsumenter rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl.
Frånträdandet måste ske inom 14 dagar från och med det datum då Konsumenten eller en tredje part, som inte är transportören och som har utsetts av Konsumenten, kommer i fysisk besittning av varorna.
För att kunna utnyttja ångerrätten måste Kunden informera Säljaren,
Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, PO Box 92 03 44, 51153 Köln, Tyskland, fax: +49 (0) 2203 2980-100, e-post: vertrieb@fahl.de,
om sitt beslut att frånträda avtalet genom att avlägga en otvetydig försäkran (t.ex. via ett postat brev, fax eller e-post). Konsumenten kan ta hjälp av den bifogade formulärsmallen för utnyttjande av ångerrätten, men detta är inte obligatoriskt.
Det räcker med att Konsumenten skickar meddelandet om att hen avser att utnyttja ångerrätten innan ångerperioden har löpt ut.

Verkningar av att utöva ångerrätten
Såvida konsumenten har utövat ångerrätten på ett giltigt sätt ska Säljaren ersätta konsumenten för alla betalningar som Säljaren har mottagit från Konsumenten, inklusive leveransavgifter (med undantag av extraavgifter som tillkommit eftersom Konsumenten har valt ett leveranssätt som inte är det billigaste av Säljaren erbjudna standardalternativet), utan dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än inom 14 dagar från det datum då Säljaren mottog Konsumentens meddelande om frånträdande av avtalet. För ersättningen kommer Säljaren att använda sig av samma betalsätt som Konsumenten använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalats med Konsumenten, och Konsumenten kommer under inga omständigheter bli betalningsskyldig för ersättningen. Säljaren kan neka att betala ut ersättning tills Säljaren har fått tillbaka varorna eller tills Konsumenten har kunnat belägga att hen har returnerat varorna, beroende på vad som inträffar först.
Konsumenten måste returnera varorna eller överlämna dem till

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Str. 4a-6
51149 Köln
Tyskland

utan otillbörligt dröjsmål och under alla omständigheter senast inom 14 dagar från det datumet då Konsumenten meddelar Säljaren om frånträdandet av avtalet. Tidsfristen anses ha observerats om Konsumenten skickar varorna innan tidsperioden på 14 dagar har förfallit. Konsumenten ska stå för de direkta kostnaderna för returneringen av varorna. Konsumenten är endast ansvarig för ett försämrat varuvärde såvida varorna har hanterats på något annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas beskaffenhet, egenskaper och funktioner. För att fastställa varornas beskaffenhet, egenskaper och funktioner behöver varorna provas på ett sätt som man brukar göra i en vanlig butik.

Ångerrätten gäller inte
Såvida inget annat har överenskommits mellan Säljaren och Konsumenten ska ångerrätten inte gälla för avtal om leverans av förslutna varor som, av hälsomässiga eller hygieniska skäl, inte är lämpliga att returnera om förslutningen har brutits efter leveransen, eller för avtal om leverans av varor som inte är monteringsfärdiga och där tillverkningen är skräddarsydd på basis av ett val eller kundens specifikationer eller i de fall produkten är tydligt anpassad till en viss kunds behov.

Formulärsmall för utnyttjande av ångerrätten


(Om du önskar frånträda avtalet ska du fylla i det här formuläret och skicka det till oss.)

Till: Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, PO Box 92 03 44, 51153 Köln, Tyskland, Fax: +49 (0) 2203 2980-100, e-post: vertrieb@fahl.de:

  • Härmed meddelar jag/vi (*) att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) avtal (*)/om tillhandahållande av följande tjänster (*):
  • Beställt den (*)/mottaget den (*):
  • Konsumentens/konsumenternas namn:
  • Konsumentens/konsumenternas adress:
  • Konsumentens/konsumenternas underskrift (gäller endast om formuläret överlämnas i pappersformat):
  • Datum:

(*) Ta bort efter behov.


§ 8
Leveranstid och genomförande
8.1

Leveransdatum och leveranstider som enligt avtal kan vara bindande eller icke-bindande måste vara angivna i skriftlig form. Förutom att man behöver rätta sig efter lagbestämmelser måste Köparen fullgöra alla avtalsmässiga skyldigheter, t.ex. erlägga förskottsbetalningar, för att leveranstiderna ska respekteras.

8.2

Säljaren har rätt att genomföra delleveranser och tjänster till viss del förutsatt att detta är rimligt för Köparen.

8.3

Inte ens vid bindande och avtalade leveranstider ska Säljaren hållas ansvarig för försenade leveranser eller utförda tjänster till följd av force majeure eller på grund av händelser som i betydande grad gör Säljarens leveranser mer komplicerade eller som omöjliggör leveranser utan Säljarens förskyllan, t.ex. driftavbrott hos leverantörens verkstad. Säljaren har sedan rätt att skjuta upp leveranserna under den resterande fördröjningsperioden.

8.4

Om Köparen inte kan ta emot leveransen har Säljaren rätt att göra anspråk på skadestånd för den uppkomna skadan.

§ 9
Riskens övergång
9.1

Risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig kvalitetsförsämring ska senast övergå till Köparen när varorna överlämnas. Vid försäljning som innefattar varuleveranser ska risken för oavsiktlig förlust av varorna och oavsiktlig kvalitetsförsämring för varorna samt risken för fördröjning redan övergå vid leverans av varorna till transportombudet, leverantören eller någon annan person eller inrättning som ska genomföra leveransen.

9.2

Trasiga varor, brister eller felaktiga leveranser i samband med transport ska endast ersättas såvida man kan erhålla bekräftelse från transportören. Klagomål godtas inte utan en dylik bekräftelse.

9.3

Om Köparen inte kan ta emot leveransen eller om leveransen försenas på grund av omständigheter som ligger utanför Köparens kontroll har Säljaren rätt att göra anspråk på skadestånd för den uppkomna skadan inklusive all övriga utgifter. I sådana fall ska Säljaren lagra varorna på Köparens risk och ta betalt av Köparen på lämpligt sätt.

§ 10
Garanti och ansvar
10.1

I händelse av materialbrister eller brister i äganderätten (inklusive felaktiga och bristfälliga leveranser) tillämpas lagstadgade bestämmelser för Köparens rättigheter, om inget annat anges nedan.

10.2

Vid slutgiltig leverans av varorna till en Konsument (försäljning av konsumentprodukter i § 474 i BGB:s mening), påverkas under inga omständigheter de särskilda lagbestämmelserna i §§ 445a, 445b, 478 avs. 1 i BGB. I alla övriga fall gäller inte de särskilda bestämmelserna om tillgång för leverantören.

10.3

För att en Köpare som agerar i egenskap av affärsmän ska kunna utöva sina garantirättigheter krävs att hen på ett korrekt sätt har fullgjort sina skyldigheter når det gäller att besikta varorna och inge ett klagomål enligt § 377 i tyska konsumentlagen [Handelsgesetzbuch – HGB]. Om man har kommit överens om en mottagningskontroll med Köparen kan Köparen inte göra anspråk på skadestånd för brister som Köparen skulle ha kunnat upptäcka under den egna besiktningen eller en tidigare besiktning av varuprover.

10.4

Säljaren ska ha möjlighet att besikta bristfälliga varor i det skicket de var i när bristen uppdagades.

10.5

I fall användaranvisningar, driften och underhållet av produkten enligt tillverkarens och/eller Säljarens anvisningar inte respekteras, varorna ändras på ett otillåtet sätt, delar byts ut utan godkännande eller om det används förbrukningsartiklar som inte motsvarar de ursprungliga specifikationerna gäller inga av Säljarens garantier för eventuella uppkomna brister eller skador. Alla skyldigheter och ansvar för slitage eller brister som uppkommer med varor när garantin har upphört att gälla enligt användarspecifikationerna är undantagna.

10.6

Om de levererade varorna är bristfälliga ska Köparen ha rätt att utöva sina lagstadgade rättigheter i enlighet med följande bestämmelser:

10.6.1

Först ska Säljaren ha rätt att efter eget gottfinnande antingen åtgärda bristen eller leverera varorna utan brister till Köparen (efterföljande handling). Köparen är skyldig att bevilja Säljaren tid och möjlighet att genomföra efterföljande handlingar. Säljarens rätt att neka efterföljande handling enligt de lagstadgade bestämmelserna ska inte påverkas.

10.6.2

Om det verkligen finns en brist ska Säljaren stå för de kostnader som krävs för att genomföra den efterföljande handlingen, i synnerhet beträffande transport, resor, arbetsinsatser och materialkostnader. Om Köparens begäran om att få en brist åtgärdad skulle visa sig vara obefogad kan det hända att Säljaren kräver att Köparen ersätter Säljaren för ådragna kostnader. Efterföljande handling ska varken innefatta borttagning av den bristfälliga produkten eller en ominstallation förutsatt att Köparen redan kände till bristen vid tidpunkten för installationen eller om installationen inte genomfördes i enlighet med specifikationerna. Detta ska även gälla om Köparen inte identifierade bristen före installationen till följd av grov oaktsamhet såvida inte Säljaren på ett bedrägligt sätt har undanhållit bristen eller lämnat en garanti.

10.6.3

Vid en ersättningsleverans ska Köparen returnera de bristfälliga varorna till Säljaren på Säljarens begäran.

10.6.4

Säljaren ska ha rätt att genomföra efterföljande handlingar under förutsättning att Köparen har erlagt betalning till det avtalade inköpspriset för de levererade varorna. Köparen ska ha rätt att hålla inne med en rimlig del av betalningen av inköpspriset.

10.6.5

Om den efterföljande handlingen inte kan genomföras ska Köparen ha rätt att, efter eget gottfinnande, häva avtalet eller begära att det överenskomna inköpspriset reduceras. Vid en ringa brist har man däremot inte rätt att häva avtalet.

10.6.6

Köparens anspråk med tanke på skador eller ersättning för onödiga utgifter föreligger endast enligt § 11 i dessa Allmänna villkor och är undantagna på alla andra sätt.

§ 11
Uteslutningar och ansvarsbegränsningar
11.1

Enligt bestämmelserna i följande avsnitt ska Säljaren endast ha ansvar för skador – vid avtalsförpliktelser, icke-avtalsrättsliga förpliktelser eller andra anspråk på grund av skador oberoende av rättsliga skäl, i synnerhet för brister, försummelse och ogenomförbarhet, oaktsamhet vid ingående av avtal eller kränkning – i händelse av uppsåt och/eller grov oaktsamhet, inklusive uppsåt och/eller grov oaktsamhet från Säljrepresentanters eller ställföreträdares sida. Säljaren ska dessutom ha ansvar, i händelse av enkel vårdslöshet, inklusive enkel vårdslöshet från Säljrepresentanters eller ställföreträdares sida, för alla skador som har uppkommit till följd av ett brott mot avtalsenliga förpliktelser, dvs. en förpliktelse som måste vara uppfylld för att man ska kunna fullgöra avtalet på ett korrekt sätt och som Köpen därför kontinuerligt kan förlita sig på (väsentlig skyldighet). I den mån som Säljaren inte är ansvarig för avsiktligt eller grovt åsidosättande av skyldigheter ska ansvaret för skador emellertid vara begränsat till förutsebara och typiska skador.

11.2

De uteslutningar och ansvarsbegränsningar som beskrivs i det ovanstående avsnittet ska inte påverka anspråk på skador som har uppkommit till följd av livsfara, fara för lem och hälsa eller anspråk från Köparens sida enligt produktansvarslagen [Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG], de särskilda lagbestämmelserna beträffande slutgiltig leverans av varorna till en Konsument eller övriga obligatoriska och lagstadgade ansvarsbestämmelser. De ovanstående uteslutningarna och ansvarsbegränsningarna ska inte heller gälla om Säljaren på ett bedrägligt sätt har dolt en brist eller om Säljaren är ansvarig eftersom det finns en garanti eller Säljaren har tagit på sig en upphandlingsrisk.

11.3

Bestämmelserna i § 11 ska också vara tillämpliga om Köparen gör anspråk på ersättning för onödiga utgifter i stället för skadestånd i stället för tjänster.

11.4

I den mån som Säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat ska detta även gälla med tanke på personligt ansvar för skador för Säljarens anställda, personal, representanter eller ställföreträdare, som vilar på samma rättsliga grunder.

§ 12
Preskriptionstid
12.1

Med avvikelse för lagstadgade bestämmelser ska Köparens anspråk till följd av materialbrister eller brister i äganderätten preskriberas ett år efter leveransen av den köpta varan till Köparen.

12.2

Befrielse av preskriptionstiden enligt § 12.1 ska inte gälla för anspråk från Konsumenter eller anspråk för skador till följd av livsfara, lem eller hälsa och/eller anspråk för skador till följd av skador som har tillfogats på grund av grov oaktsamhet eller uppsåt från Säljarens sida eller anspråk eftersom det finns en garanti eller en antagen upphandlingsrisk. I detta hänseende ska man tillämpa lagbestämmelser. Längre preskriptionstider enligt § 438 avs. 1 nr 1 BGB (tredje mans sakrättsliga skydd) och § 438 avs. 3 BGB (ont uppsåt) ska inte heller påverkas. Om det sista avtalet i leverantörskedjan utgörs av en försäljning av konsumentvaror i § 474 i BGB:s mening (dvs. slutlig leverans av varor till en Konsument), ska inte heller preskriptionstiden enligt § 445b BGB påverkas.

12.3

De ovanstående preskriptionstiderna ska även gälla för avtalsmässiga och icke-avtalsmässiga anspråk för skador från Köparens sida på grundval av en brist i varorna, såvida inte tillämpningen av den sedvanliga lagstadgade preskriptionstiden (§§ 195, 199 BGB) skulle leda till en kortare preskriptionstid i enskilda fall. Obligatoriska preskriptionstider och slutdatum för preskriptioner enligt produktansvarslagen ska under alla omständigheter inte påverkas.

12.4

I den mån som preskriptionstiden för anspråk gentemot Säljaren är förkortad enligt § 12.1 to § 12.3, ska den förkortade tiden i tillämpliga delar gälla för alla anspråk från Köparens sida utifrån samma rättsliga grunder gentemot Säljarens juridiska ombud, anställda, representanter samt tjänstgörande representanter och ställföreträdare.

§ 13
Integritetspolicy
13.1

Säljare behandlar endast personuppgifter i överensstämmelse med dataskyddsbestämmelserna. Säljaren beskriver utförligt hur personuppgifter som tillhandahålls av Köparen och överlämnas till Säljaren behandlas vid en order i informationsbladet enligt den allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) som kan hämtas från www.fahl-medizintechnik.de/en/footer-menu/privacy-policy/.

13.2

Om en Köpare vidarebefordrar personuppgifter från en tredje person (t.ex. en anställd) ska Köparen vara skyldig att underrätta en dylik person enligt GDPR i skälig tid om Säljarens databehandling; Säljaren är inte skyldig att underrätta en dylik person.

§ 14
Tillämplig lag, jurisdiktion, särskiljbarhet
14.1

Dessa Allmänna villkor och alla rättsliga förhållanden mellan Säljaren och Köparen ska omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning med undantag av FN-konventionen om avtal om internationella köp av varor. Valet av jurisdiktion får till följd att Köparen, som är en Konsument med hemvist i något land inom Europeiska unionen eller Schweiz inte ska berövas det skydd som hen åtnjuter genom det ifrågavarande landets obligatoriska lagbestämmelser (inklusive, men inte begränsat till obligatoriska bestämmelser rörande produktansvar och konsumentskydd). Om dylika obligatoriska bestämmelser gäller för dessa Allmänna villkor ska Säljarens ansvar vara begränsat i så stor utsträckning som möjligt med tanke på dylika obligatoriska bestämmelser.

14.2

Om Köparen är en affärsman i tyska konsumentlagens mening, ska en juridisk enhet enligt den offentliga rätten eller särskilda medel enligt den offentliga rätten, även för internationella mål, och den behöriga domstolen för alla tvister som direkt eller indirekt har uppkommit ur det avtalsmässiga förhållandet vara i Köln i Tyskland. Detsamma gäller om Köparen är en entreprenör i § 14 BGB:s mening. Säljaren ska emellertid ha rätt att vidta rättsliga åtgärder hos Köparens behöriga domstol.

14.3

Om det skulle visa sig att någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor är ogiltig eller inte kan träda ikraft inför domstol eller någon tillsynsmyndighet kommer detta faktum inte påverka de resterande Allmänna villkoren som fortsätter vara giltiga och ikraft.

 

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Straße 4a
51149 Köln
Tyskland

Företagets huvudkontor: Köln, Tyskland
Registrerat vid den regionala domstolen i Köln, HRB 27160
Verkställande direktör: Andreas Fahl

Enligt 12/2019