M S L

Allmänna begrepp

BegreppDefinition
Sugapparatelektrisk apparat som används för att suga bort sekret
Aerosoldimma av mikroskopiska partiklar
Anestesisövning, narkos
Anatomiläran om kroppens uppbyggnad
Antibiotikaläkemedel för att behandla och förebygga bakteriella infektioner
Aspirationnär fasta eller flytande material kommer in i andningsvägarna
Blodgasanalysmätning av syrehalten i blodet
Venportplastnål som ligger i venen och används för att tillföra läkemedel och vätska
Buttonspeciell kanyl som används för att hålla trakeostomin öppen
Cytostatikabehandlinganvändning av lågmolekylära ämnen för specifik hämning av infektionsorganismer och tumörceller
Datortomografien typ av skiktröntgenundersökning
Liggkateteren plastslang som leder bort urin, exempelvis vid långa operationer
Diagnosidentifiering och namngivning av sjukdom
Elektrokardiogramregistrering av hjärtats aktivitet
Epiteskonstgjord, individuellt tillverkad plastdel som sätts fast eller tas på och ersätter en skadad kroppsdel, särskilt i ansiktet
Första användningsammanställning av de viktigaste hjälpmedlen för inledande försörjning för laryngektomi- och trakeotomipatienter. Försörjningen med en förstagångssats sker huvudsakligen innan patienten skrivs ut
Fistelrörformad gång som går ut från ett ihåligt organ eller (ibland på grund av sjukdom) hålrum och mynnar ut inuti eller ut ur kroppen
Halsmaskplastmask som hålls fast av trakeostomin och ger möjlighet att tillföra andningsluft, exempelvis vid ventilering i en nödsituation
Hjälpmedelmedicintekniska produkter som kompenserar begränsningar på grund av sjukdom eller funktionshinder
HME-filterkassettFilterkassett som fungerar som fukt- och värmeväxlare för utandningsluften (HME = Heat-Moisture Exchanger) och dessutom filtrerar den
Hypopharynxnedre svalget
Infusionsstativflyttbar hållare för infusionsflaskor och sondmatningsbehållare
Inhalerainandning av ämnen
Intubationinsättning av rör (ihålig sond, slang med mera) i en naturlig kroppshålighet
Kanylrengöringsborstarspecialborstar för rengöring av trakealkanyler (t.ex. OPTIBRUSH® kanylrengöringsborste)
Carcinomen typ av cancer
Laryngektomiborttagning av struphuvudet
Larynxstruphuvud
Logopedibehandling av tal- och sväljsvårigheter
Magnetresonanstomografi (MRT)skiktröntgen av kroppen med magnetresonansmätningar för att se mjuka vävnader
Medicinproduktrådgivareinformerar och instruerar kunden om medicintekniska produkter och hur de används
Lag om medicintekniska produkterSyftet är att reglera handeln med medicintekniska produkter och sörja för att de är säkra, lämpliga och av tillräckligt hög kvalitet, samt värna hälsan och säkerheten hos patienter, användare och tredje part
Metastasdottersvulst
Näringssondslang av plast som går genom näsan direkt ner i magen och tillför näring och vätska
Halsdissektionoperativt avlägsnande av sjuk vävnad i halsen
Oralgenom munnen
Esofagusmatstrupe
Pharynxsvalg
Fonationbildning av primärtoner i struphuvudet (med hjälp av andningsluft som får stämbanden att vibrera)
Profylaxförebyggande
Kvalitetsstyrningssystemcertifierat kvalitetssäkringssystem hos företag
Vakuumflaskaplastflaska med undertryck för uppsugning av sårvätska
Rehabiliteringbästa möjliga återställning av välbefinnandet efter en operation och bästa möjliga återställning av förlorade eller begränsade fysiska eller psykiska funktioner
Shuntventilröstprotes, ventil av silikon som ersätter den naturliga rösten
silverkanyltrakealkanyl av sterlingsilver som håller trakeostomin öppen
Sondinsättninginförande av en sond, exempelvis en näringssond, för tillförsel av näring, vätska och läkemedel
Bukultraljudultraljudsundersökning av bukhålan
Sonografiultraljudsundersökning
Spekulumtratt-, rör-, ränn-, eller spatelformat instrument som används för att undersöka kroppshåligheter, exempelvis trakealvidgare. Den används för att vidga trakeostomin så att det blir lättare att sätta in en kanyl
Röstrehabiliteringförbättrande av röstfunktionen
Stomikonstgjord öppning till ihåligt organ eller till ytan (grek. mun, svalg)
Scintigrafinukleärmedicinsk avbildning med hjälp av kortlivade radioaktiva ämnen som tillförs oralt eller via en ven
Terapibehandling
Thoraxbröstkorg
Trakealuftrör
Trakealkompresskompress som suger upp sekret och ligger som ett skydd mellan huden och kanylen
Trakeostomioperativt skapad öppning från luftrören till utsidan av kroppen
Trakeotomisnitt i luftrören
Ultraljudsnebulisatorapparat som omvandlar vatten till dimma (aerosol) med hjälp av högfrekvent ljud så att vattnet når ända ner i lungorna
Vattenterapeutperson med särskild utbildning i vattenterapimetoder och hjälpmedel
Vattenterapihjälpmedelhjälpmedel som ger personer utan struphuvud möjlighet att simma eller utöva vattengymnastik (exempelvis Larchel®)